En pengamaskin och lite passiva pengar tack!

12 september, 2017

Lycka är att ha en pengamaskin och lite passiva pengar! Det kan man väl anse vara en rimlig förväntan på livet, eller hur.
Så hur kommer det sig att inte alla människor skaffar sig det, det verkar ju så bra. Passiva pengar, pengar medan du sover, pengamaskiner, mekaniska planer osv.

När jag var ung använde man begreppet att ”han lever på räntorna”. Innebörden var den samma fast då var det bara extremt välbärgade personer som man uttalade sig om, när det talesättet användes. Jag är född 1958 så jag var ung i slutet av 70-talet och på 80-talet. Då pratade man inte ens pengar med andra och i skolan utbildades vi för att kunna få ett jobb. Det var först i slutet av 90-talet när jag började närma mig vuxen ålder som man började prata om pengar på ett nytt sätt. Vad var det som hände?

Den finansiella sektorn

Man kan börja en historia precis vart man vill lite beroende på vad det är man vill berätta. Många skulle dock kunna hålla med om att det fanns ett tydligt före och efter den finanskris vi hade i början av 90-talet. Den sprang ur en rad olika saker men avreglering av många viktiga marknader var den mest avgörande faktorn. Sverige fick ge upp kampen om den Svenska kronans fasta värde 1992, en kostsam kamp som vi förlorade. Begreppet ”marknad” fick en helt ny innebörd för den breda folkgruppen och en sektor, en helt ny värld började existera. Det var finanssektorn med finansmarknaden och sina finansaktörer osv.

Grovt urskiljt kan man säga att innan dess så fanns det företag och verksamheter som behövde en finansiell struktur ungefär som en service eller ett stöd. Industrin och de affärsdrivande verksamheterna i ett land utgjorde i princip hela ekonomin i ett samhälle. Banker och andra finansiella aktörer var förvaltare och administratörer, leverantörer av finansiella tjänster osv. Efter att regleringar släpptes och den första krisen hade blåst över så växte denna sektor lavinartat över hela världen. Kreativiteten såg inga gränser när det gäller att skapa produkter och tjänster som man kunde sälja till den yrvakna medelklassen. Det ledde till att den gamla krisen i början av 90-talet snart var glömd när de kortsiktiga vinsterna drev på.

Finanssektorn hade anställt som aldrig förr och givetvis sjönk medelåldern enormt mycket. Yuppien från 80-talet var nu en ung vuxen och hade varit med både under uppgången på 80-talet under avregleringshysterin, och under den första stora rekylen i början av 90-talet. Nu ansåg man sig vara erfaren så under andra halvan av 90-talet började farten öka igen.

Folkrörelse

Detta inlägg skall inte handla om denna finanssektor eller det historiska perspektivet men det är som alltid viktigt att ha med sig. Utan att veta bakgrund och historik ter sig samtiden svårtolkad och framtiden oförutsägbar. Även om det viktiga reformer som skattefondsparande och allemanssparande, som i sin tur ledde till att begreppet folkaktier uppstod genomfördes redan på 80-talet så var det först i början av 2000-talet som fler och fler började intressera sig för denna för de flesta helt nya sektor.

Än idag förhåller sig skolan och utbildningsväsendet till detta som en bransch som innehåller flera olika yrken. Ingen utbildning ges till de som inte väljer detta som en inriktning i skolan. Alla får lära sig att läsa ord och räkna tal men vi lär inte ut hur man läser den värld vi lever i. Vi lär inte ut i skolan hur man blir ekonomiskt läskunnig.

Däremot har det nästan blivit en folkrörelse numera, att vara en del av denna finansiella värld. 2004 började vi i Resurshuset fundera på hur vi skulle kunna lära människor att navigera i detta delvis nya landskap. Vanliga människor som jobbar med andra saker än de direkt finansiella företagen som allt mer dominerar arenan. 2006 skrev vi boken med samma namn som denna site och ungefär samtidigt bildade vi dotterbolaget Balansekonomi AB som bara skulle folkbilda i ämnet ekonomisk läskunnighet. När Lyxfällanavsnitt nummer ett hösten 2006 sändes visste vi inte att vi satte igång en helt ny folkrörelse.

I boken myntade vi en hel del begrepp som t ex pengamaskin, passiva inkomster, pengar medan du sover osv. Vi etablerade en del nya nyckeltal som ekonomisk frihet och ekonomisk trygghet. Allt detta är också en del av historien numera och det är en del av svaret på frågan om vad det var som hände.

Pengamaskin?

Så vad är då en pengamaskin egentligen. Är det en maskin som producerar sedlar eller är det något annat som avses när man pratar om en pengamaskin?

  • En bra pengamaskin bygger på en affärsverksamhet som skapar värde för andra. Det är grunden i all verksamhet och nyckelordet är värde.
  • En bra pengamaskin har en hållbar affärsidé som det är lönt att investera tid, energi och/eller pengar i för att den kommer att fungera även om 10 år eller mer.
  • En bra pengamaskin kräver förhållandevis lite underhåll över tid. Få saker är helt underhållsfria för det finns inga gratisluncher men för att det skall vara en bra pengamaskin så skall tillförseln av tid, pengar och energi i förhållande till avkastningen kännas försumbar.
  • En dålig pengamaskin saknar en grundläggande affärsverksamhet eller så är affärsverksamheten och den ”nytta” som produceras tveksam eller obefintlig.
  • En dålig pengamaskin har en kort cykel och istället för att lösa ett stort problem så drar den nytta av att ett problem ännu inte är löst. När det problemet blir löst, så saknar den pengamaskinen livskraft och attraktion.
  • En dålig pengamaskin bygger på att rätt stora mängder av tid, pengar och/eller energi krävs in i pengamaskinen för att den skall fungera. Livskraften i pengamaskinen bygger på att det tillkommer kapital via massivt arbete med sälj och marknadsföring.

Passiva inkomster

Typiskt för en pengamaskin som fungerar bra över tid är att den avkastning som faller ut ter sig som mer eller mindre passivt förvärvade. De kommer inte ut från investeringen eller affären eller verksamheten baserat på en insats som kan kopplas direkt till utdelningen. Det kanske mest tydliga exemplet är en aktie som ger utdelning. Du tar 10 000:- och köper ett antal aktier och dessa aktier ger dig utdelning år efter år efter år. Har du investerat dessa 10 000:- i ett tillräckligt bra företag så kan det absolut klassas som en väl fungerande pengamaskin efter ett tag. De 10 000:- som du investerade har du sedan lång tid tillbaka fått tillbaka i form av utdelning. Det kräver ingen energi från din sida för utdelningen sätts in på ditt konto mer eller mindre automatiskt. Det kräver ingen tid från din sida, all verksamhet med att skapa nytta och värde för någon sker i bolaget i fråga av helt andra människor.

En annan aktie köper du för 10 000:- men denna aktie stiger i värde och du säljer den. Med pengarna köper du andra aktier och dessa stiger eller sjunker, du säljer dem och köper nya. Detta kan man tänka att det är en bra pengamaskin men det är inte passiva pengar. Det är en aktiv handling som krävs, aktiva beslut och det blir bara pengar en enda gång och det är i samband med att du utlöser en handling.

Nyckeln till alla former av passiva pengar är att upplösa det samband som finns mellan tid och pengar. Utan tvekan så har den stora majoriteten av människor sin huvudsakliga inkomst från någon form av källa som betalar en gång för den tid som är nedlagd i en uppgift. Det kallas oftast för jobb men det kan vara ett eget företag också. Det är pengar som kommer av att man aktivt gör något och det innebär att man ger tid och energi och erhåller pengar i utbyte.

I sammanhanget av passiva pengar finns inte detta omedelbara och uppenbara sambandet mellan tid och energi å ena sidan och pengar å andra sidan.

System

Om pengar skall kunna uppstå utan att det bygger på din egen och direkta insats av tid och/eller energi så krävs det en annan form av system. Det kräver att det finns ett system eller en uppsättning som är tillräckligt väl fungerande så att utbetalning till dig kan ske oaktat din egen direkta inblandning. Aktieutdelningen här ovan är återigen ett bra exempel på detta. Man vet vem som gick in med pengarna, man har koll på aktieägare och man har system för vad som skall ske på bolagsstämman och hela vägen till utbetalningen via bank. Det är ett system som fungerar oaktat din aktiva insats. Det är dina pengar som jobbar och under tiden kan du själv disponera din tid och din energi till något annat.

Sådana system finns det gott om och jag tror att många egenföretagare drömmer om att utveckla sina företag till att bli sådana system. De öser in energi, tid och sannolikt pengar för att sedan kunna få ut mer tid och mer pengar och mer energi än de lägger in. I förlängningen av detta vill de så klart kunna få betalat från sitt företag även efter den dagen de har sålt det eller på annat sätt lämnat över det till andra. Det är så klart fullt möjligt om det system de har byggt är tillräckligt bra.

Franchisesystem är typiskt designade just för att vara system på detta sätt. Man tar betalt för att tillhandahålla själva systemet och därmed ger man andra en möjlighet att bidra med sin tid och sin energi och sina pengar. Själv tar man betalt för att tillhandahålla systemet som sådant. Multi level marketingupplägg är en annan modell av systembygge. Istället för att bygga upp en egen säljkår och driva sin egen marknadsföring så outsourcar man detta till de kunder som är mest nöjda av de kunder man har.

Multi level marketing förtjänar en egen rubrik för det är sannolikt den mest vanliga och mest lättåtkomliga modellen för människor i allmänhet att skapa sig sin egen pengamaskin för passiva pengar.

Multi level marketing

Väldigt vanligt numera är använda sig av kraften hos nöjda kunder. Nöjda kunder rekommenderar vidare till andra på olika sätt och blir ersatta för detta i enlighet med en i förväg uppgjord plan. Det finns många olika kompensationsmodeller och de är alla finansierade av företaget i fråga som allokerar budget för marknadsföring och sälj precis som man alltid gör, fast i detta fallet tillbaka till kunderna. Multi level marketing och alla andra former av affiliatesystem fick en enormt stor spridning i och med att internet utvecklades. Ordet affiliate betyder fritt översatt ”att vara länkad till” eller ”att vara en förlängning av”. Ett dotterbolag eller en kontrakterad part i ett affärssammanhang kallas för affiliate.

En annan anledning för att detta har blivit så oerhört stort och utbrett är givetvis för de låga instegskostnaderna. Miljontals människor över hela världen kan snabbt komma igång med sina egna verksamheter och skapa pengamaskiner och passiva inkomster som aldrig förr. Är man en nöjd kund hos ett företag eller på en viss produkt eller tjänst så är sannolikheten stor för att man kan bli ersatt av företaget i fråga om man aktivt vill representera och företräda dem. Många människor söker aktivt efter företag som de kan representera och jobba för på detta sätt.

Det är tyvärr det som leder till fenomen liknande det som skapade den första stora finanskrisen i modern tid, som jag berörde inledningsvis, girigheten.

Pyramidspel

Okunnighet om hela affiliatefenomenet gör att många som saknar ekonomisk läskunnighet tänker pyramidspel. Rena pyramidspel är dock mycket vanligare inom finanssektorn och bankvärlden än i något annat sammanhang. Pyramidspel är dessutom helt förbjudet i de flesta länder inklusive Sverige men det finns skäl för att detta begrepp ändå dyker upp i sammanhanget och det är att affiliatesystem av varierande slag attraherar alla möjliga sorters människor. Även de som kanske inte säljer saker för att det är bra saker utan för att de tjänar bra med pengar på det. Precis som i alla andra verksamheter så förblindas vi människor ibland av pengar och av att ta genvägar, göra kortsiktiga klipp och på olika sätt optimera så att hela korthuset till slut faller samman.

Det var ju inte länge sedan som detta hände med hela den finansiella sektorn när man mot sitt eget bättre vetande paketerade om värdelösa bankpapper, målade på en snygg fasad och sålde dem vidare inom pyramidspelet och till slut en vacker dag så föll allt samman. Hösten 2008 var det dax igen för nästa stora finanskris och den har väl de flesta av oss i svagt minne fortfarande.

Det stora problemet med hela multi level marketingfenomenet och alla affiliatesystem som finns, är att alla kan jobba med det. Det innebär att tröskeln för alla de som saknar omdöme och känsla för etik och moral både kan starta sådana verksamheter och representera sådana verksamheter. Om man förhåller sig till det som en bransch så kan man konstatera att det är få branscher där det är så lätt att hitta lättfångade marks för allehanda produkter och tjänster, inklusive investeringar och liknande.

Svaret på frågan

Jag tror att det är det som är svaret på frågan, och svaret på många andra frågor. Multi level marketing och affiliatesystem är synnerligen bra och vettiga och extremt effektivt modeller för att bygga pengamaskiner och passiva inkomster. Det är ett betydligt mer rättvist affärsupplägg än de mer traditionella affärsmodellerna som bygger på att man får betalt för den tid man tillbringar på sin arbetsplats. I en multi level marketingmodell får var och en betalt för sina egna insatser och resultat och kundvård lönar sig alltid. De seriösa företagen ersätter endast för kundernas köp av varor och tjänster och betalar ingenting för att kunden anskaffas.

Det finns många saker att se och förstå om dessa oftast mycket begåvade och väl genomtänkta affärsuppläggen men det få komma mer om det i boken en vacker dag.

Det är därmed svaret på frågan om varför så många människor just nu ser sig om efter investeringsupplägg som innehåller denna komponent. En komponent som gör det möjligt att kombinera sitt eget investerande och sin egen mekaniska plan för framtiden, med andra intressen som människor i allt högre grad verkar erkänna att de har. Nämligen intresset för att jobba med saker som de brinner för och kunna tjäna pengar på det som de brinner för.

Detta sammantaget gör att vi just nu ser ett mycket stort intresse för denna typen av pengamaskiner och passiva inkomster.

Det besvarar även frågan om varför man antingen älskar detta eller så förstår man det inte alls och är rädd för det, skeptisk och avvisande. Det beror på att fenomenet tyvärr attraherar människor av alla de sorter när det kommer till affärsmannaskap, heder och samvete men inte minst social kompetens.

Med kunskap slipper du vara dum

I tre olika omgångar har vi renoverat hemma och vi anlitar en hantverkarfirma i Bromma. Den drivs av en Polack och många av hans hantverkare är från Polen. Jag är oerhört nöjd, så klart. Jag hade inte anlitat dem ytterligare två gånger efter den första omgången annars.
Jag anser att upplägget som vi har i Sverige med det fria entreprenörskapet där hantverkare av olika slag kan kontraktera privatpersoner direkt, eller ta uppdrag för de större drakarna är bra. Jag inbillar mig att de ser till att få skäligt betalt och att de som regel gör ett bra jobb. Jag tror att de övervägande majoriteten av alla hantverkare är seriösa affärsmänniskor med en yrkesheder och en heder i andra sammanhang också. Jag tror helt enkelt att det är vettiga människor som livnär sig inom ramen för ett vettigt affärsupplägg.

Sedan finns det ju alltid dom…..

Det finns de som ger hantverkaryrket ett riktigt dåligt rykte och som skadar branschen i stort. Så är det ju så klart och det är ju jättetråkigt. Dumma dom!

Dummast av alla är dock de som tror och gladeligen informerar andra om hur oseriösa alla dessa hantverkare är och svartjobb hit och skattesmitning dit, polacker och ester hit och fuskbyggen dit. Det är ju de, alla dessa Messerschmitt, som är de mest korkade av alla.

Var inte en sådan bara för att du inte förstår det som förkortas mlm.
Bild saknas
Bild saknas
Rikedomspodden #127: Ombytt till matchen 3 – Johan & Pia